Hoofdcontent

Draag bij aan gezonde en fitte inwoners in Steenbergen

In het Sport- en Beweegakkoord zijn voor elk thema ideeën geformuleerd en acties vastgelegd. De Rijksoverheid stelt tot en met 2022 een budget van 20.000 euro ter beschikking om uitvoering te geven aan die ideeën en acties. Ook jij, als sport- en beweegaanbieder, school, kinderopvang, zorg- en welzijnsinstelling en maatschappelijke organisatie kunt, een waardevolle bijdrage leveren door een plan in te dienen, waarmee je bijdraagt aan de ambities en doelstellingen van het sport- en beweegakkoord. Dit staat dus los van de acties die Heel Steenbergen Actief zelf in de praktijk realiseert.

De stuurgroep van het initiatief Heel Steenbergen Actief kent (uitvoerings)budget toe aan goede plannen. In de stuurgroep zijn vertegenwoordigd: Basisschool Gummarus, ZO Kinderopvang, bestuurders van Steenbergse sportverenigingen, Heel Steenbergen Fit en de gemeente Steenbergen.

Je kunt je aanvraag in 3 stappen indienen

 1. Lees het Sport- en Beweegakkoord van Steenbergen
 2. Vul het projectaanvraagformulier goed en volledig in (zie button) en houd hierbij rekening met de gestelde criteria (zie hieronder) en de beoordelingsmomenten. U kunt het aanvraagformulier ook hier downloaden en ingevuld retourneren aan info@heelsteenbergenactief.nl.
 3. Binnen 2 weken na het verstrijken van de beoordelingsmomenten ontvang je van de stuurgroep een besluit op je aanvraag.

 

Vul hier het aanvraagformulier direct in

Inlevermomenten projectaanvragen
Een projectaanvraagformulier kan op ieder moment van het jaar ingestuurd worden. Belangrijk is dat het project nog niet gerealiseerd is op het moment van beoordeling, maar wel binnen 2 maanden na toekenning gestart kan worden. Aanvragen voor reguliere activiteiten, exploitatiekosten of activiteiten die op een andere manier gefinancierd kunnen worden (services vanuit NOC*NSF), worden niet toegekend. Er zijn vier beoordelingsmomenten:

 • 22 februari 2022
 • 17 mei 2022
 • 29 november 2022

Aanvragen worden toegekend zolang er budget beschikbaar is. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de beslissing of beroep aan te tekenen.

De aanvraag wordt beoordeeld op basis van acht criteria
Aan alle onderstaande criteria wordt door de stuurgroep een score toegekend, waarna een totaalscore ontstaat. De score is bepalend voor het al dan niet toekennen van het budget en de hoogte van het budget. Alleen aanvragen die goed en volledig zijn ingediend worden in behandeling genomen. De criteria zijn als volgt: 

 1. Aansluiting op ambities: in welke mate sluit het project aan bij één of meerdere thema’s en ambities uit het akkoord? (1= geen aansluiting op een thema versus 5 = aanknopingspunten bij meerdere thema's in het akkoord)
 2. Doelstellingen en resultaten: in hoeverre is inzichtelijk gemaakt welke doelen en resultaten worden bereikt met het project? (1 = doelen zijn vaag of uitsluitend gericht op input (structuur) versus 5 = doelen zijn SMART geformuleerd en gericht op throughput (proces), output én effect (outcome))
 3. Doelgroepen: op welke doelgroep is het project gericht? (1= op een algemeen geformuleerde doelgroep versus 5 = op specifiek beschreven doelgroepen of verschillende kernen in Steenbergen)
 4. Plan van aanpak: hoe concreet is het plan van aanpak uitgewerkt in acties, planning etc.? (1 = er is geen of geen duidelijk stappenplan versus 5 = er is een helder plan van beginsituatie naar doel inclusief communicatie, financiën en planning)
 5. Samenwerking: in hoeverre wordt het plan in samenwerking met andere organisaties (partners) uitgevoerd? (1 = geen samenwerking versus 5 = samenwerking met 3 of meer relevante partners in Steenbergen, als andere verenigingen, maatschappelijke partners, zorg, onderwijs en/of commerciële partners, niet zijnde leveranciers)
 6. Verbreding/opschaling: kan het project ook elders worden uitgevoerd, met meer deelnemers/wijken/kernen of activiteiten? Zo ja, hoe? (1 = geen behoefte/mogelijkheden tot uitbreiding versus 5 = verbreding m.b.t. 3 of meer doelgroepen/kernen of verbinding met andere (gemeentelijke) initiatieven)
 7. Financiering: hoe ziet de financiering van het initiatief eruit? (1= afhankelijk van toekenning ondersteuningsvraag vs. 5 = cofinanciering met meerdere partijen of alternatieve vormen van financiering, als crowdfunding, sponsoring etc.)
 8. Borging: in hoeverre kan het project zelfstandig blijven voortbestaan en heeft het dus een structureel karakter? Hoe is het vervolg van het project geregeld? (1= er is geen toekomstperspectief versus 5 = initiatief is verankerd in beleid, structuur, scholing en doorontwikkeling)